Amersfoorters mogen meepraten over bezuinigingen

AMERSFOORT Welke maatregelen zijn financieel-technisch en juridisch mogelijk om de meerjarenbegroting op orde te krijgen? Het antwoord dat het college van burgemeester en wethouders op deze vraag heeft, is sinds vanmiddag te lezen op www.amersfoort.nl/financien. Amersfoorters kunnen reageren op de inventarisatie, door hun kennis en inzicht te delen over mogelijke consequenties.

De gemeente Amersfoort staat voor een zware financiële opgave om ervoor te zorgen dat de begroting in evenwicht komt. Ze moet de komende jaren structurele maatregelen nemen ter waarde van (oplopend in 2018 tot) in totaal 19 miljoen euro (bezuinigingen en/of extra inkomsten). Dat moet leiden tot een nieuwe begroting voor 2015 en de jaren erna.

Wie de gemeentelijke begroting erbij pakt, krijgt een goed beeld van de hoeveelheid geld die omgaat in de gemeentelijke boeken. Het gaat om ruim 450 miljoen euro. Maar daarmee is niet te zien hoe de gemeente de in- en uitgaven kan beïnvloeden. Veel van het gemeentelijke geld is verbonden aan wettelijke taken of is voor vele jaren belegd. Daarom heeft de gemeenteraad gevraagd om een overzicht te maken van de posten in de begroting waarop nog wel invloed is uit te oefenen.

Afgelopen weken zijn op het stadhuis overzichten gemaakt van die mogelijke keuzes per (deel)programma. Van elke bezuiniging is onderzocht op welke termijn deze kan worden doorgevoerd, wat het precies oplevert en of het doorvoeren ook (tijdelijk) geld kost. Per maatregel wordt kort omschreven wat de gevolgen zijn voor de stad. De inventarisatie laat nu tientallen miljoenen euro's aan keuzeruimte zien: circa 40 miljoen euro aan mogelijke bezuinigingen en circa 20 miljoen aan mogelijke extra inkomsten.

,,Omdat we in korte tijd omvangrijke besluiten moeten nemen, kiezen we een aanpak die zo snel en zorgvuldig mogelijk is", zegt wethouder Pim van den Berg. ,,De inventarisatie van keuzeruimte is een stap die leidt tot vragen en onzekerheid bij mensen en organisaties die de gevolgen van eventuele bezuinigingen zullen merken. Maar juist nu is het van belang om reacties te horen en inzicht te krijgen in de mogelijke consequenties. Dit maakt het beeld voor het college en later de raad scherper. Dat is nodig om lastige keuzes voor te bereiden."

Voordat die lastige keuzes aan de orde zijn, wil het gemeentebestuur de stad dus de kans geven om te reageren. Aan geïnteresseerden en betrokkenen uit de stad wordt nu gevraagd om mee te kijken naar de inventarisatie en aandacht te vragen voor de gevolgen. Wie wil reageren op de inventarisatie, kan terecht op www.amersfoort.nl/financien. Per deelprogramma is een forum geopend. Tot en met maandag 6 april is het online forum geopend. Het is mogelijk dat in de eerste periode de inventarisatie van maatregelen wordt aangevuld. Dat wordt per deelprogramma gemeld.

Op dinsdagavond 24 maart is er een technische toelichting op de geïnventariseerde maatregelen tijdens De Ronde in de gemeenteraad. Dit is een openbare bijeenkomst. In april maken burgemeester en wethouders eerste keuzes. Deze vatten zij samen in een voorstel waarover de gemeenteraad spreekt in mei. In juni besluit de gemeenteraad.

De gemeenten is ook met experts in gesprek die als adviseur creatief meekijken.Dat kan nog leiden tot aanvullende maatregelen, die worden toegevoegd aan de inventarisatie.