Bewonersorganisaties willen inzicht in verkeersgegevens Westelijke Ontsluiting

AMERSFOORT Het gemeentebestuur van Amersfoort verstrekt geen essentiële informatie over de te verwachte verkeersdruk op en rondom de aan te leggen Westelijke ontsluiting, zegt de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA). Daarom heeft die groepering, mede namens andere belangengroepen, een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente.

Zowel in 2011 als in 2014 zijn verkeersrapporten opgesteld over de te verwachten verkeersintensiteit op de geplande ontsluiting aan de westzijde van de stad, de zogenaamde Westtangent. Uit indirecte informatie is naar voren gekomen dat de oorspronkelijke cijfers over de verkeersdruk aan de westzijde van de stad niet meer relevant zijn. Nut en noodzaak voor de Westtangent zouden aan betekenis hebben verloren.

In het komende voorjaar presenteert het gemeentebestuur het ontwerpbestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting. Voorafgaand hieraan worden bewonersgroepen bij het vooroverleg voor het bestemmingsplan betrokken. Het gaat hierbij om organisaties die de afgelopen jaren binnen het participatieproces een rol hebben gespeeld, zoals de Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), het buurtcomité Beroemde Vrouwen, de Stichting Woonklimaat Berg en Milieudefensie Amersfoort.

Deze organisaties hebben geconstateerd dat de informatie die het gemeentebestuur heeft verstrekt, niet compleet is. Dit belemmert de meningsvorming over het bestemmingsplan dat het gemeentebestuur binnenkort presenteert. Ontbrekende stukken zijn onder meer: de vergelijkende cijfers bij de verschillende varianten voor de Westelijke Ontsluiting, de input die voor het verkeersmodel 2014 is gebruikt en het materiaal waarmee de input voor de verkeersmodellen van 2011 en 2014 kan worden vergeleken.

Om een goede reactie op het concept voor het voorontwerpbestemmingsplan te kunnen geven, heeft de SGLA, mede namens het Buurtcomité Beroemde Vrouwen, de Stichting Woonklimaat Berg en Milieudefensie Amersfoort, het gemeentebestuur door middel van een WOB-verzoek verzocht alsnog de gevraagde informatie te verstrekken. Omdat de tijd dringt, vragen de organisaties de informatie zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 10 maart beschikbaar te stellen.

Met dit drukmiddel moet tijdig openbaar worden of nut en noodzaak voor de nieuwe Westelijke Ontsluiting nog steeds aanwezig is. Is, zo vragen velen zich af, een investering van bijna zeventig miljoen euro zinvol, indien slechts enkele minuten tijdwinst voor het autoverkeer wordt geboekt. En rechtvaardigt de geringe tijdwinst de aantasting van de natuur aan de westzijde van de stad, onder meer door de kap van zo'n 3.000 bomen en de extra milieuoverlast in dit - tot nog toe nog - groene gebied aan de stadsrand.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Milieu Defensie Amersfoort, Stichting Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Stichting en Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen houden op zaterdag 7 maart een voorlichtingsbijeenkomst over de gevolgen van de westelijke ontsluiting voor de natuurwaarden en leefomgeving in het plangebied.

De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 13.00 uur in De Kabouterhut aan de Barchman Wuytierslaan 202. Er worden door de verschillende betrokkenen presentaties gegeven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondwandeling door het Bos Birkhoven. Belangstellenden zijn welkom en worden uitgenodigd vooral met de fiets te komen.