• Bij de tennisbaan zijn vijfenveertig berken gekapt.

    Bert Vos

Bomen Behoud Amersfoort uit werkgroep Nimmerdor

AMERSFOORT Bomen Behoud Amersfoort heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep Nimmerdor, met onder meer de gemeente, Comité Red Nimmerdor en Stichting Behoud Nimmerdor, dat overleg voert over het lanenherstelplan en het beheerplan van de bosvakken. Dit uit onvrede over de werkzaamheden in het bos. Na het aandragen van diverse fouten is het kappen van de Amerikaanse eik nu opgeschort.

Bert Vos

,,Ondertussen is er veel schade aangericht", zegt Bart Beeftink van Bomen Behoud Amersfoort. ,,Zo is er voor aanvang van het broedseizoen nog even hard doorgewerkt. Graafmachines denderden door het bos, reden paden kapot en slingerden zich een weg door de aarde van de bosvakken. Volgens plan zou een zaaibed bij zorgvuldig verwijderen van de eikenbomen moeten worden voorkomen. Nu is dat niet het geval. De omgewoelde aarde is een voedingsbodem voor de zaden van de Amerikaanse eik." Met lede ogen zien hij en de vrijwilligers aan dat afspraken tussen gemeente en de werkgroep niet worden nageleefd. In de communicatie met de projectleider en de projectmanager hierover voelt Beeftink zich niet serieus genomen. ,,Het doel van het gezamenlijke werkoverleg was dat het plan stap voor stap werd uitgevoerd. Maar dat gebeurde niet, er werden veel kapfouten gemaakt. Daarom ben ik uit het overleg gestapt." Vier weken geleden zou er al gestopt worden met bomenkappen. Toch kreeg hij verontruste burgers aan de deur met de klacht dat ze de bomen nu omverduwden en er weer in bosvakken werd gereden.

FOUTEN Bomen Behoud Amersfoort heeft al eerder alle fouten van het afgelopen jaar openbaar gemaakt en wethouder Tigelaar gevraagd de werkzaamheden per direct stil te leggen. ,,Er is toen gekozen voor een gesprek ver in de tijd, terwijl de onzorgvuldigheid en schade aan flora en fauna met de dag toenam. Zo zijn bij de tennisbaan vijfenveertig berken gekapt. Volgens de projectmanager waren het er slechts drie. Het zijn inheemse soorten en hebben niets te maken met de exoten Amerikaanse eik of Vogelkers. Terwijl wij doorgingen met het aandragen van feiten, werden de laatste berkenstobben uit de grond getrokken en voor de netheid de aarde nog even snel aangeharkt."

WESPENDIEF Zorgvuldigheid is belangrijk zegt Beeftink. Er zijn sporen van dassen, vossen, boommarter en de ransuil aangetroffen. Ook de zwarte specht is gesignaleerd. ,,Bij het nest van een zeldzaam wespendiefpaartje, ver buiten de laan, zijn twee eiken gekapt. Waar veiligheid onbelangrijk is want daar komt niemand. Ik hoop dat ze nu niet verjaagd zijn." De wethouder heeft ondertussen toegezegd dat er niet meer wordt gekapt of omgeduwd. Er zal eerst, volgens Bomen Behoud, opheldering moeten worden gegeven over de gemaakte fouten en kwaliteitsborging. Stobben kunnen nog wel worden verwijderd, waarbij zwaar materieel alleen op de oorspronkelijke paden is toegestaan en niet in bosvakken. Tigelaar heeft deze week een gesprek met Bomen Behoud Amersfoort, de SP, Werkgroep Nimmerdor en andere gegadigden, om zo tot betere afspraken te komen.