• Mogelijk alternatief met hogere bebouwing aan de zijde van de Amsterdamseweg en een lagere havenkade.

    SVE

Bouwhoogte Eemhaven vanuit ander perspectief

AMERSFOORT De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) vraagt helderheid over de gewenste bouwmassa's en de locaties daarvan in De Nieuwe Stad. Zij vindt dat het proces traag verloopt en pleit voor snel duidelijkheid, zodat de gebiedsontwikkeling zorgvuldig maar ook spoedig van start kan gaan.

Arjan Klaver

'Ondernemers in het gebied verdienen een snelle verbetering, zeker voor wat betreft de openbare ruimte', schreef de SVE recentelijk in een brief aan de raadsleden en het college. Dinsdag werd in de raadzaal de toekomst van De Nieuwe Stad besproken waarin uitleg werd gegeven over het ambitiedocument. Met name de vraag waar de gewenste bouwvolumes, en met welke hoogte, binnen De Nieuwe Stad het beste gestalte kunnen krijgen, kwam aan bod. Reeds bij de eerste behandeling van het concept-ambitiedocument is er door verschillende insprekers, waaronder SVE-voorzitter Ruud Luchtenveld en Laurens Olieman, gepleit om rond het Oliemolenhof geen naar binnen gerichte Rotterdamse Kuip te bouwen. Ze uitten de wens om meer rekening te houden met de kwaliteit van de Eemhaven en de daarin gedane investeringen voor leefbaarheid, recreatie en toerisme. „Het beeld is ontstaan dat veel leden van de gemeenteraad dat uitgangspunt onderschreven en richtinggevend hebben meegegeven bij de realisatie van het ambitiedocument", duidt Luchtenveld. „De raad heeft nu aangegeven nader over het document te willen spreken. Bij de invulling ervan zijn verschillende interpretaties ontstaan. De gemeenteraad creëert hiermee de mogelijkheid de kaders en de interpretatie te verduidelijken en zich tevens open te stellen voor stedenbouwkundige alternatieven. Kaders zijn immers niet in beton gegoten."

KWALITEIT De SVE blijft graag constructief in gesprek met de gemeenteraad, het college en alle bij de ontwikkeling van De Nieuwe Stad betrokken partijen. Zeker ook met inbegrip van ontwikkelaar Schipper Bosch. De SVE heeft grote waardering voor de wijze waarop zij de Prodentfabriek heeft weten te transformeren tot een nieuwe dynamische plek voor horeca, werken en recreëren. Het verschuiven van de hogere bouwvolumes van de Eemhaven richting Amsterdamseweg is voor de SVE erg belangrijk. Graag citeert de voorzitter hier wethouder Buijtelaar: ,,Er is meer dan grondexploitatie, het gaat om de kwaliteit van Amersfoort.''

De SVE heeft grote bezwaren tegen de hoge bebouwing tot dertig meter aan de haven. Hierbij krijgen zij steun van Siësta die strijdt voor behoud van het cultureel erfgoed. Adviseur van de SVE, stedenbouwkundige Tom de Wit: ,,Zoals wij eerder aan de gemeenteraad schreven gaat het daarbij onder meer om de schaduwwerking. Door de hoge bebouwing ligt de kade het grootste deel van de middag in de schaduw. Voor het gebruik van de kade en voor de boten is dat een groot nadeel. Ook de relatie met de overzijde is belangrijk. Aan de overzijde is de kade bijna tweemaal zo breed - twintig meter - en bestaat de bebouwing uit vier lagen van circa veertien meter hoog. Dat staat in schril contrast met de nu voorgestelde bebouwing. Met een kade van elf meter en een bouwhoogte van vijftien en dertig meter aan de Kleine Koppel kan er nooit een goede samenhang ontstaan met de overzijde!'' De SVE beveelt sterk aan om de kaders voor de bebouwing langs de Eemhaven nog eens stevig tegen het licht te houden. „Wij zijn er voorstander van om de hogere bebouwing meer aan de zijde van de Amsterdamseweg te situeren, in aansluiting met de andere hogere gebouwen aan die zijde."