Concept ontwerp Westelijke ontsluiting naar betrokken partijen

AMERSFOORT - In de uitwerking van het tracé van de Westelijke ontsluiting zijn voor de verschillende delen van het tracé voorlopige keuzes gemaakt. Deze keuzes komen volgens de gemeente voort uit nauw overleg met betrokken partijen, waarbij gezocht is naar een optimale inpassing van de weg. Dit concept ontwerp en het bijbehorende concept ontwerp bestemmingsplan worden nu voorgelegd aan betrokken partijen tijdens het zogenoemde vooroverleg. Over deze stap informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.Op verzoek van de gemeenteraad en van andere betrokken belanghebbenden is een aantal zaken onderzocht. Het gaat dan onder andere om het zover als mogelijk opschuiven van de weg op het terrein van de kazerne, de aanleg van een fiets-/voetgangersviaduct ter hoogte van het spoor, het landschappelijk inpassen van het noordelijk deel van de Barchman Wuytierslaan, de ontsluiting van het dierenpark en de benodigde parkeervoorzieningen en een voorstel voor maatregelen voor natuurcompensatie en natuurverrijking.In het vooroverleg beoordelen formele gesprekspartners zoals provincie en waterschap het concept ontwerp van de weg en het concept ontwerp bestemmingsplan. Dit is een vaste en verplichte stap in het proces bij het opstellen van een bestemmingsplan. Naast de vaste formele gesprekspartners zijn dit keer ook belangenverenigingen, onder meer uit de voormalige participatiegroep, uitgenodigd om deel te nemen aan de vooroverlegfase. Zij krijgen daarbij de mogelijkheid te reageren op het concept ontwerp van het totale tracé van de Westelijke ontsluiting en het bijbehorende concept bestemmingsplan, voordat dit wordt besproken in het college van Burgemeester en Wethouders en voordat het ontwerp aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.Daarnaast organiseert de gemeente in februari 2015 voor alle geïnteresseerden in de buurt en in de stad een informatiebijeenkomst over het concept ontwerp van het hele tracé en het bijbehorende bestemmingsplan. Op deze wijze krijgen alle belanghebbenden ruim de mogelijkheid te reageren op de voorstellen.Om de aanleg van de Westelijke ontsluiting mogelijk te maken zullen circa 2.400 bomen worden verwijderd. Voor het gehele tracé is een Boom Effect Rapportage opgesteld om de consequenties in beeld te brengen. Dit heeft op enkele plaatsen geleid tot een aanpassing van het ontwerp. De kap van bomen wordt gecompenseerd door de herplant van bomen in het gebied. Niet alle bomen (circa 4 hectare) kunnen worden herplant in het projectgebied. Daarom wordt gekeken naar herplant op andere plekken binnen en aansluitend aan de gemeentegrens van Amersfoort.Eén van de mogelijkheden is het voltooien van een ecologische structuur tussen Birkhoven en de Eemvallei. Met deze verbinding wordt het leefgebied voor flora en fauna vergroot. Dieren kunnen zich zonder obstakels verplaatsen vanuit Birkhoven naar de Eemvallei en andersom. Birkhoven en de Eemvallei zijn weer aangesloten op de ecologische structuur naar de Randmeren en de Utrechtse Heuvelrug.In januari vindt nader overleg plaats met betrokkenen. Een definitief voorstel wordt toegevoegd aan het concept-ontwerp voor de weg en bijbehorend bestemmingsplan.Na de vooroverlegfase en de bijeenkomst voor de stad in februari worden opmerkingen van betrokkenen verwerkt in de concepten en door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2015 plaatsvinden. Na besluitvorming in de gemeenteraad volgt ook nog een formele inspraakperiode als het plan door de gemeenteraad ter visie wordt gelegd.