Conceptontwerp Westelijke ontsluiting: kap 3000 bomen

AMERSFOORT - Voor de aanleg van de westelijke randweg in Amersfoort moeten zo'n 3000 bomen gekapt worden en dat zijn er 600 meer dan de 2400 stuks waar de gemeente het eerder over had. Met een zogenoemde Bomen Effect Rapportage (BER) zijn alle bomen in het gebied in beeld gebracht waarbij per boom de kwaliteit ervan is beschreven. Uit de definitieve rapportage die net gereed is, blijkt dat het in totaal om circa 3000 bomen gaat. Begin dit jaar is door de gemeente bij een tussentijdse rapportage van de BER een getal van circa 2400 bomen genoemd. Dit getal heeft de gemeente gecommuniceerd met de intentie om zo vroeg mogelijk helder te maken aan betrokkenen wat de consequenties zijn van de aanleg van de weg. ,,Nu de BER helemaal klaar is, blijkt dat het aantal helaas niet klopte. Op het moment van de tussentijdse rapportage waren nog niet alle bomen en alle gebieden goed in kaart gebracht", aldus de gemeente in een persbericht. Om de bomen in het gebied te inventariseren is door een landmeter van een adviesbureau een kaart gemaakt waarop alle bomen in het gebied zijn ingetekend. Daarna zijn twee externe onafhankelijke boomdeskundigen een paar maanden lang in het gebied aan de slag geweest om de kaart te verfijnen door iedere stip (staat voor een boom) op de kaart te controleren én de kwaliteit ervan vast te stellen. Hierbij is tussentijds gerapporteerd toen tweederde deel van het gebied heel gedetailleerd bekeken is en er voor één derde deel een inschatting was gemaakt. ,,Op het moment van de tussenrapportage hadden de bomendeskundigen geen informatie over de laatste wijzigingen in het ontwerp en daarbij is ook een vergissing gemaakt waarbij een nog niet ingemeten perceel niet in de schatting terecht was gekomen.

Inmiddels is de Bomen Effect Rapportage helemaal afgerond. Circa 5400 bomen zijn door een landmeter ingemeten en door boomdeskundigen beoordeeld. Met de resultaten van de bomeneffectrapportage is het ontwerp van de weg op verschillende plekken aangepast. Hierdoor zijn ook bomen gespaard. Als na vaststelling van het huidige conceptontwerp voor de weg een definitief ontwerp wordt gemaakt, zullen nog keuzes worden gemaakt waardoor er een aantal bomen extra of juist minder gekapt worden. Zodra dat bekend is, zal daar meer informatie over worden gegeven."

Alle bomen en het bosgebied worden gecompenseerd. ,,In het projectgebied zullen honderden bomen worden teruggeplant. Bovendien worden de vier hectare bos gecompenseerd met een nieuw aan te leggen bos. Het aantal te kappen bomen wordt ruimschoots gecompenseerd. Daarnaast worden kwalitatieve maatregelen genomen om bomen die behouden blijven een gezonde toekomst te geven", aldus de gemeente Amersfoort.