• Raadslid Irma Dijkstra (D66)

    Gemeente Amersfoort

D66 en SP breken lans voor behoud 'beschutte werkplekken'

AMERSFOORT Amersfoorters met een arbeidsbeperking gaan zwaarder op de gemeentelijke begroting drukken. Dit komt vooral door de landelijke overheid, die bezuinigt op subsidie voor aangepast werk. Het financiële resultaat van het RWA (Regionaal sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving) daalt dan ook.

Jeroen de Valk

'Den Haag' vindt dergelijke instellingen te duur. De betreffende werknemers zijn veelal minder productief, maar hebben wel meer begeleiding nodig. Sinds het instellen van de Participatiewet in 2015 is de instroom van personeel naar het RWA stop gezet. Tegelijk wordt de uitstroom bevorderd; personeel dat nog wel onder de RWA-vlag werkt, moet bij voorkeur doorstromen naar regulier werk.

Het RWA is een samenwerking van zes gemeenten uit de regio Amersfoort. Inwoners die om allerlei redenen niet bij een doorsnee werkgever kunnen werken, gaan aan de slag in de Amfors Groep. In totaal 1350 mensen werken in de regio voor instellingen zoals Cleanfors (schoonmaak) en Eemfors (groenvoorzieningen).

Dit alles blijkt uit een schrijven van het college aan de gemeenteraad. Het staat er niet met zoveel woorden, maar op den duur zal deze werkvoorziening onvermijdelijk verdwijnen. Werknemers gaan met pensioen of elders aan de slag, totdat de laatste Amforser het licht mag uitdoen.

RIJKSSUBSIDIE In de periode 2019 - 2022 moet die uitstroom flink op gang komen. De rijkssubsidie wordt afgebouwd en verdwijnt geheel in 2020. De resterende Amfors-medewerkers mogen hiervan niet de dupe worden, schrijft het college: ,,Voor wie de stap naar buiten niet (meer) mogelijk is, blijft werk binnen de muren van Amfors georganiseerd worden.''

De gemeenteraad reageerde op dit alles met een houding van 'helaas, weinig aan te doen'. Wel wil Irma Dijkstra (D66) voorstellen om Amfors te stimuleren meer rendabel werk aan te nemen, zodat er geld vrijkomt om meer werkplekken te creëren.

Is dat reëel? Een woordvoerder van het RWA twijfelde. ,,We doen wat we kunnen met deze mensen, meer kunnen we niet.'' Hij zei, verrassend, dat Amfors open staat voor nieuwe werknemers, maar dat daar wel een prijskaartje aan hangt. SP stelde voor dat de gemeente dan maar zijn verantwoordelijkheid moet nemen: tast wat dieper in de buidel en zorg dat die 'beschutte werkplekken' niet verloren gaan.

'VERNEDEREND' Wethouder Menno Tigelaar was optimistisch. Volgens hem lukt het 'redelijk goed' om, zoals de Participatiewet voorschrijft, mensen met een beperking bij reguliere werkgevers onder te brengen.

Op www.rijksoverheid.nl is te lezen dat de Participatiewet in de plaats is gekomen  van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), die voorzag in werk voor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking. De Wsw blijft echter van kracht voor eenieder die eind 2014 in vaste dienst was bij instellingen zoals Amfors. Voor hen geldt: ,,Begeleid werken blijft mogelijk. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft bestaan tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat.''

In NRC verzet onder anderen hoogleraar Ingrid Robeyns zich fel tegen het nieuwe beleid. ,,Niet alleen wordt een kwetsbare doelgroep vernederd, de maatregelen zullen ook nog klauwen vol geld kosten op andere begrotingsposten. (…) Deze doelgroep, die al moet knokken om als volwaardig te worden gezien, wordt expliciet tot tweederangsburger gedegradeerd.'' De bezuinigingen zouden worden tenietgedaan door hogere kosten in 'de jeugdzorg, de schuldsanering, de GGZ en justitie'.