• Een Amsterdamse roetveegpiet.

    ANP Foto
  • Fractielid Kabo Drent (DENK)

    Gemeente Amersfoort

DENK op de bres voor Roetveegpiet

AMERSFOORT De fractie van DENK in de Amersfoortse gemeenteraad verzet zich tegen de ouderwetse Zwarte Piet. Het geheel zwart geschminkte personage zou bijdragen aan tal van misstanden. Liever ziet DENK een summier geverfde Piet: de zogenaamde Roetveegpiet.

Jeroen de Valk

DENK verzond een spervuur aan vragen en opmerkingen naar het college van burgemeester en wethouders. Met als rode draad: ontmoedig het optreden van traditionele Zwarte Pieten en steek er in ieder geval geen gemeenschapsgeld in. Fractielid Kabo Drent, indiener van de vragen, lijkt zeer gecharmeerd te zijn van het 'Rotterdamse Pietenakkoord'.  Hierin werd vastgelegd, eind 2017, dat binnen enkele jaren bij de Rotterdamse intocht de hulptroepen van de Sint voor negentig procent uit Roetveegpieten bestaan. In Amsterdam en Utrecht wordt inmiddels toegewerkt naar honderd procent Roetveegpieten.

VERENIGDE NATIES DENK heeft zich uitgebreid gedocumenteerd. In 2016, zo schrijft de fractie, heeft de Kinderombudsman geconcludeerd dat de figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan 'pesten, uitsluiting of discriminatie'. Daarmee zou het personage strijdig zijn met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelde dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren. DENK weet zich ook gesteund door het College voor de Rechten van de Mens en zelfs de CERD (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination), verbonden aan de Verenigde Naties.

Aanleiding dus voor schriftelijke vragen. Is het college op de hoogte van de genoemde publicaties en zo ja, vindt het college ook dat het Sinterklaasfeest toe is aan vernieuwing? Draagt de gemeente bij aan de kosten van de intocht en zo ja, om welke bedragen gaat het? Onder welke voorwaarden kan een comité aanspraak maken op subsidie? Zou het verstandig zijn aan een financiële bijdrage meteen de voorwaarde te koppelen dat het afgelopen moet zijn met de traditionele Zwarte Piet?

Tenslotte vraagt DENK of het Rotterdamse Pietenakkoord iets zou zijn voor Amersfoort. Wat DENK betreft komt er een 'peiling' onder Amersfoortse comités, verenigingen en organisaties om te kijken of er 'draagvlak' is voor een dergelijk akkoord.