'Eerste stap verkenning naar effectiever gebruik sportvelden'

AMERSFOORT Uit een eerste verkenning van de gemeente naar het gebruik van sportvelden blijkt volgens de gemeente amersfoort dat er diverse kansen zijn om accommodaties intensiever te benutten en het multifunctioneel gebruik te vergroten. Twee locaties zouden in aanmerking kunnen komen voor herontwikkelen naar woningbouw. Het college legt de resultaten binnenkort voor aan de gemeenteraad.

In een peiling wordt aan de gemeenteraad gevraagd om in een volgende stap samen met de sportverenigingen toekomstscenario's uit te werken om op de langere termijn toe te werken naar geconcentreerde, kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties. Door een efficiënter ruimtegebruik van deze voorzieningen ontstaan mogelijkheden om de binnenstedelijke woningbouwopgave in te vullen. De raad wordt in deze peiling ook gevraagd om de haalbaarheid en consequenties van de ontwikkeling van woningbouw op Sportpark Nimmerdor en Sportpark Koppel verder te onderzoeken. In deze vervolgfase wordt het onderzoek naar de locaties verder uitgewerkt in overleg met de betreffende sportverenigingen en de omwonenden.

De verkenning naar de herontwikkeling is gedaan naar aanleiding van een motie van de raad 'verkoop sportvelden'. De motie sluit aan bij de wens van de gemeente om sportvelden beter en intensiever te gebruiken. Amersfoort heeft de ambitie om zoveel mogelijk Amersfoorters te laten sporten en bewegen. Hiervoor is het van belang dat sportverenigingen de ruimte hebben voor kwalitatief goede en efficiënt gebruikte sportaccommodaties. In de verkenning naar herontwikkeling van sportvelden is naar een aantal zaken gekeken, zoals het gebruik van de sportvelden, de betekenis van de club voor de buurt en de ruimtelijke mogelijkheden om woningbouw te kunnen realiseren. Het is een eerste verkenning die in een volgende stap in overleg met betrokkenen uitgewerkt moet worden.

KUNSTGRAS APWC Voetbalvereniging APWC heeft vorig jaar een verzoek ingediend voor de aanleg van een kunstgrasveld. Het college geeft de gemeenteraad in overweging om voor voetbalvereniging APWC een investering te doen in kunstgras, in afwachting van de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de locaties waar mogelijk op termijn woningbouw wordt ontwikkeld.