• Een optreden van Eefje de Visser in januari 2016.

    Cees Wouda

Fluor vraagt gemeente eenmalig om 324.500 euro

AMERSFOORT Het bestuur van Fluor heeft in het businessplan 2017 vastgelegd hoe het poppodium in de toekomst succesvol en financieel gezond kan opereren. Het college van burgemeester en wethouders staat volgens het bestuur positief ten opzichte van het nieuwe businessplan waarin het bestuur van Fluor een aanvullende, incidentele bijdrage vraagt om vanaf 2018 tot een structureel gezonde exploitatie voor het poppodium te komen. In maart gaat het college in gesprek met de gemeenteraad voordat een definitief besluit over het toekomstplan wordt genomen.

Het nieuwe businessplan Fluor, opgesteld door interimmanager René de Lege, concludeert dat er volop kansen zijn om Fluor op een gezonde manier te laten functioneren. Voorwaarde daarvoor is een aantal verbeteringen die in dit jaar al geëffectueerd kunnen worden en waardoor het resultaat in 2017 en 2018 sterk moet verbeteren. De belangrijkste voorgestelde verbeteringen hebben betrekking op de versterking van de organisatie, cijfermatige beheersing door betere controle, het verbeteren van het horecaproces en versterking van de financiële basis. Om deze noodzakelijke verbeteringen door te voeren wordt van de gemeente een aanvullende, incidentele subsidie van 324.500 euro gevraagd.

EIGEN VERMOGEN Het college heeft zich positief getoond over het businessplan en de daarin voorgestelde maatregelen en verbeteringen die om een aanvullende, incidentele bijdrage van de gemeente vragen. Daaropvolgend vraagt het college de mening van de gemeenteraad door middel van een peiling.

Ook heeft Fluor gevraagd om versterking van de financiële basis door het eigen vermogen met een extra subsidie te vergroten tot een niveau van 120.000 euro. Hierover wil het college op een later moment besluiten, op basis van de jaarrekening van Fluor over 2016, de ontwikkelingen in het eigen vermogen in 2017 en de voortgang en de effecten van de uitvoering van de maatregelen.

GROEI Uit het businessplan blijkt volgens dat het poppodium anderhalf jaar na de opening een groot cultureel succes is. Een verdrievoudiging van de bezoekersaantallen en een verdubbeling van het aantal activiteiten zijn daarvoor toonaangevende graadmeters. Naast de groei in het aantal bezoekers en activiteiten, maakt het rapport ook duidelijk dat in 2016 zowel op het gebied van recettes als horeca-omzet een stijgende lijn is ingezet. Ook het aantal verhuringen vertoont een opwaartse curve. ,,Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat de positieve ontwikkelingen in het Oliemolenkwartier en De Nieuwe Stad ook in 2017 en 2018 worden voortgezet", schrijft het poppodium.

Wethouder Bertien Houwing: ,,Een stad als Amersfoort verdient een poppodium als Fluor dat een aantrekkelijke en brede programmering biedt, met aandacht voor talentontwikkeling en educatie. Als gemeente moeten we wel een zorgvuldige afweging maken waar het gaat om extra bijdragen voor het open houden van de deuren. Met het businessplan maakt Fluor inzichtelijk wat ze kunnen verbeteren en aanpassen in zowel de organisatie en bedrijfsvoering als de programmering om in de toekomst financieel gezond te blijven. Daarom hebben wij als college het voornemen uitgesproken om een eenmalige extra bijdrage te leveren, zodat Fluor daarna binnen de beschikbare budgetten en subsidie door kan gaan met hun belangrijke bijdrage aan de popcultuur in Amersfoort."

STRUCTUREEL GEZOND Frank Janssen, woordvoerder namens het bestuur van Fluor, over het businessplan: ,,Vanzelfsprekend is iedereen die zich inzet voor en verbonden voelt met Fluor zeer verheugd met het positieve oordeel van het plan door het college. Natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar de uitkomsten van de peiling. Dit plan biedt in de ogen van het bestuur en de directie het best denkbare fundament voor de aanvraag van een aanvullende, incidentele maar ook noodzakelijke subsidie. Want alleen met deze subsidie kunnen de investeringen gerealiseerd worden die de voorwaarden vormen voor een structureel gezond Fluor vanaf 2018."