Gedeeltelijke herziening De Lichtenberg - appartementen en deelgebied langs 't Weitje

AMERSFOORT De 'Partiële herziening De Lichtenberg - appartementen en deelgebied langs 't Weitje' is op dinsdag 13 oktober door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen komen voort uit zienswijzen en daarnaast zijn enkele ambtshalve wijziging vastgesteld.

Omdat het plan gewijzigd is vastgesteld, moest het eerst worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. De provincie heeft het goedgekeurd. Het plan ligt ter inzage en is open voor beroep in de periode tussen vrijdag 6 november tot en met donderdag 17 december.

Op dit moment geldt voor de appartementen en het deelgebied langs 't Weitje nog het onherroepelijke bestemmingsplan 'Berg-Utrechtseweg'. In dat plan zijn voor de Locatie Lichtenberg uitwerkingsregels opgenomen. In deze uitwerkingsregels ligt vast dat er maximaal 65 appartementen kunnen worden gebouwd en bij 't Weitje enkele patiowoningen.

Op 17 december 2013 is het Definitief Ontwerp Stedenbouw vastgesteld voor de Locatie Lichtenberg. Hierin zijn de ruimtelijke hoofdstructuur, de uitgangspunten en de kaders die voor de kavels en bouwvolumes gelden vastgelegd. Tevens is hierin vastgelegd dat de oorspronkelijke plannen voor de appartementen en patiowoningen niet meer aansluiten bij de huidige veranderde woningmarkt en dat voor deze onderdelen een partiële herziening van het bestemmingsplan wordt opgesteld.

De herziening biedt de mogelijkheid om meer appartementen binnen hetzelfde bouwvolume te realiseren. De appartementengebouwen kunnen dus niet groter worden. En langs 't Weitje worden vrijstaande of twee aaneen gebouwde woningen mogelijk gemaakt in plaats van patiowoningen. Een laatste wijziging die meegenomen is in de partiële herziening, betreft een smalle strook langs het perceel Jacob Catslaan 29. Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe centrale groene as, met zichtlijn vanaf de Utrechtseweg naar de Sint Ansfriduskerk, is een geringe aanpassing van de bestemmingsgrenzen op deze plek wenselijk.