Gemeente experimenteert met nieuwe vergadervormen

AMERSFOORT Meer ruimte voor inwoners in de fase voor de besluitvorming, de samenwerking tussen stad, gemeenteraad en stadhuis verbeteren en het besluitvormingsproces versterken door betere inhoudelijke behandeling van onderwerpen. Dat is wat de gemeenteraad wil bereiken. De raad gaat een jaar lang experimenteren met werk- en vergadervormen. Inwoners, raadsleden en ambtenaren kunnen ideeën indienen.

,,In het komende jaar kunnen we als raad ideeën testen om de democratie dichter bij de inwoners te brengen", licht Hiske Land toe. Land is voorzitter van het presidium: zeven raadsleden die de (concept)agenda's voor de vergaderingen opstellen en de procedures voor de raad bewaken. ,,Het kan beter. We willen meer gebruik maken van de expertise van inwoners en organisaties en zoeken naar een optimale uitwisseling van informatie en meningen. En naar minder frustratie bij alle betrokkenen omdat er niet tijdens vergaderingen vaak niet uitkomt wat erin zit." Land geeft aan dat iedereen kan meedenken: ,,Ik nodig inwoners, raadsleden en ambtenaren van harte uit om ideeën voor pilots in te dienen."

Een klankbordgroep van inwoners, raadsleden en ambtenaren beoordeelt de ideeën en werkt ze uit, eventueel samen met de indiener. Het presidium besluit of de pilot wordt uitgevoerd.

Elke pilot wordt drie keer uitgevoerd. Daarna evalueren de insprekers, de raadsleden, de ambtenaren en het aanwezige publiek of de werkwijze een verbetering is. Als dat zo is, dan kan de raad besluiten om het voortaan altijd zo te doen.

Een idee voor een pilot indienen kan bij de raadsgriffie: griffie@amersfoort.nl. De ideeën kunnen een jaar lang ingediend worden.

KORTE INTERVIEWS De eerste pilot is al bekend: korte interviews door het voorzittende raadslid vervangen de maximaal twee minuten spreektijd per inspreker. Dit idee is afkomstig van Het Nieuwe Samenwerken, een burgerinitiatief om de samenwerking tussen de stad en het stadsbestuur te verbeteren. De huidige werkwijze is dat belanghebbenden maximaal twee minuten de tijd krijgen om hun mening over een agendapunt te geven. Dit werkt niet altijd naar tevredenheid. Insprekers vinden het vaak moeilijk om hun boodschap in twee minuten te verkondigen. Ook ervaren raadsleden dat insprekers in twee minuten niet tot de essentie van hun verhaal komen. Zodra bekend is wanneer en bij welk onderwerp voor het eerst met deze werkwijze wordt geëxperimenteerd, leest u dit bij het betreffende agendapunt.