• Bart Belterman/BDU Media

Gemeente ziet structureel tekort oplopen

AMERSFOORT Een gezonde, leefbare en inclusieve stad met voldoende woningen, passende zorg en duurzame energie is waar het college van burgemeester en wethouders komend jaar extra in investeert met 16,7 miljoen euro. ,,Tegelijk voorzien we dat mede door rijksmaatregelen het structurele financiële tekort in Amersfoort vanaf 2023 verder oploopt. Over welke maatregelen hiervoor nodig zijn, gaat het college de komende tijd in gesprek met de gemeenteraad en de stad", schrijft het college naar aanleiding van de Kadernota die op dinsdag 28 mei werd aangeboden aan de gemeenteraad.

Er ontstaat in Amersfoort een tekort vanaf 2023. ,,Om die reden moet de gemeente nu alvast nadenken over mogelijke ombuigingen of mogelijkheden om inkomsten te genereren. In de Kadernota staat wat er op de korte en lange termijn financieel nodig is om de opgaven te realiseren en geeft richting aan de Meerjarenbegroting 2020-2023."

INVESTERINGEN Om de woningbouwopgave te realiseren, moeten er per jaar duizend woningen bij komen via nieuwbouw en transformatie van bestaande (kantoor)panden. Het college stelt voor 1,5 miljoen euro te reserveren voor de uitvoering van het 'Deltaplan Wonen.' Om het terugdringen van CO2 een impuls te geven zijn er in deze Kadernota extra middelen beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie, energietransitie, luchtkwaliteit en circulaire economie. Hiervoor wil het college 4 miljoen euro uittrekken. Voor het bieden van passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft, is noodzakelijk om een inclusieve stad te zijn en te blijven. Hiervoor wil het college 4 miljoen euro reserveren.

De overige 7,2 miljoen euro wil de gemeente besteden aan de ontwikkeling van Eem en Spoor, Stadshart, de aanpak van woonoverlast en radicalisering, minimabeleid, de inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) en ten behoeve van een Fonds Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

Het college wil met de raad in gesprek over welke maatregelen nodig zijn om de opgaven te kunnen betalen. In juni gaat de gemeenteraad in gesprek met experts en belanghebbenden. De gemeenteraad neemt later dit jaar (in juli) besluiten over deze Kadernota.