• De route na uitvoering van de maatregelen.

    Gemeente Amersfoort

Inloopavond maatregelen sluipverkeer binnenstad

AMERSFOORT In de Observant aan het Stadhuisplein 7 wordt woensdag 26 september een inloopavond gehouden over de 'route naar een autoluwe Binnenstad'. Bezoekers kunnen daar terecht met vragen over de maatregelen die sluipverkeer in de binnenstad kunnen weren. Bezoekers zijn tussen 19.00 en 21.00 welkom. Wethouder Hans Buijtelaar (mobiliteit): ,,In het coalitieakkoord hebben we afgesproken om de binnenstad autoluw te maken en meer ruimte te geven aan voetgangers, groen en fietsers. Met de maatregelen die we nu nemen is er straks geen plaats meer voor doorgaand autoverkeer in onze binnenstad. Uiteraard houden we wel oog voor alle andere belangen in het centrum."

In het najaar van 2017 zijn gesprekken gevoerd om inzichtelijk te krijgen wat de binnenstad leefbaar, vitaal en bereikbaar maakt. In die gesprekken hebben belanghebbenden hun zorgen en wensen kenbaar gemaakt. Ook is een kentekenonderzoek uitgevoerd en daarmee vastgelegd wat voor soort (gemotoriseerd) verkeer in de binnenstad rijdt, bijvoorbeeld bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer. De resultaten van de gesprekken en het onderzoek maken duidelijk dat er twee veelgebruikte sluiproutes zijn die onnodige overlast opleveren voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. De ene gaat langs de route van de Kamp, via de Zuidsingel en de Sint Andriesstraat naar de Stadsring. De tweede route loopt van de Kamp en van de Bloemendalsestraat via 't Zand en de Westsingel naar de Molenstraat en vervolgens naar de Stadsring.

STADSRING ALS ALTERNATIEF Voor beide routes is er een goed alternatief: de Stadsring. Enkele verkeersmaatregelen zorgen ervoor dat het doorgaand verkeer gebruik zal maken van dit alternatief. Op 't Zand komt een doorrijdverbod richting Molenstraat, de Bloemendalsepoort tussen het Havik en 't Zand wordt éénrichtingsverkeer en de rijrichting op de Zuidsingel wordt omgedraaid. Vrachtverkeer dat via de Kamp of de Bloemendalsestraat de stad inrijdt kan binnen venstertijden de stad via de Langestraat verlaten. Na de venstertijden kan vrachtverkeer nog wel gebruik maken van de route 't Zand richting Molenstraat.

BEZWAAR Om deze maatregelen uit te voeren moet een verkeersbesluit worden genomen. Het concept-verkeersbesluit is tijdens de inloopavond in te zien. Bezoekers kunnen een zienswijze indienen op het concept-verkeersbesluit voor wie vindt dat zijn of haar belangen onvoldoende zijn meegenomen. Zienswijzen worden meegewogen bij het uiteindelijke te nemen verkeersbesluit.

VRACHT Niet alleen personenauto's veroorzaken hinder in de binnenstad. Ook de bevoorrading door vrachtverkeer veroorzaakt overlast. De distributie van de binnenstad moet daarom ook worden verbeterd en –vooral- verduurzaamd. In overleg met ondernemers en de logistieke sector wil de gemeente zoeken naar een oplossing. Dat overleg start in het najaar van 2018.