• Foto Rinus van Denderen

Nieuwbouw kelders onder station voor gratis fietsenstallingen

AMERSFOORT Fietsers krijgen in de toekomst betere faciliteiten om hun fiets te parkeren bij het station. Hiervoor wordt een fietsenstalling onder het stationsplein gerealiseerd waar de fiets de eerste 24 uur gratis gestald kan worden. Om dit mogelijk te maken vraagt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad in te stemmen met een nieuw te bouwen kelder.

Eerder is door de gemeenteraad besloten om voor de realisatie van de stalling bestaande kelders aan te kopen. Nu vraagt het college om deze voorkeursvariant te heroverwegen, omdat de aankoop van bestaande kelders stagneert. Om de realisatie van de gewenste ondergrondse fietsenstallingen toch mogelijk te maken wordt gekeken naar nieuwbouw. Als de gemeenteraad instemt met nieuwbouw kunnen de voorbereidingen direct worden gestart.

NS, ProRail en de gemeente Amersfoort werken samen met belanghebbenden aan een goede inrichting van het Stationsplein en de fietsenstallingen. Met de uitbreiding van de ondergrondse fietsenstalling wordt het Stationsplein fietsvrij en worden faciliteiten voor fietsers verbeterd. Het verbeteren van voorzieningen voor fietsers maakt onderdeel uit van de Amersfoortse Fiets Bike Five uit het fietsplan. In dit plan staan maatregelen beschreven die het voor de fietser aantrekkelijker maken om te gaan fietsen.

GROEI De voorgestelde ondergrondse stalling levert samen met de onlangs uitgebreide stallingen aan de Barchman Wuytierslaan en het Smallepad 6300 stallingplaatsen. Recente ervaringscijfers van ProRail in andere stationsstallingen in Nederland waar ook de eerste 24 uur gratis gestald kan worden, geven aan dat de behoefte aan stallingplekken soms groter is dan vooraf werd verwacht. Daarom wordt door de gemeente met ProRail en de NS gekeken wat deze ontwikkeling voor de Amersfoortse stalling betekent. Als blijkt dat extra capaciteit nodig is, dan zal deze voornamelijk in de nieuwe kelder kunnen worden gerealiseerd.

HERINRICHTING Zodra de gemeenteraad heeft besloten over het vervolg, dan wordt samen met partijen rondom het Stationsplein en belanghebbenden een herinrichtingsplan gemaakt voor het voorplein. Hierbij wordt ondermeer gekeken om de levendigheid van het plein te vergroten; een aangename plek te creëren waar reizigers, inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en het plein een goede verbinding met de binnenstad heeft.

Voor dit project is 9,5 miljoen euro uitgetrokken en wordt mogelijk gemaakt dankzij de programma's VERDER, Beter Benutten en Actieplan Fietsparkeren die bijdragen aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid. Als uit onderzoek blijkt dat meer stallingcapaciteit nodig is, dan zal gezocht moeten worden naar aanvullende dekking.