'Nieuwbouw op eigen sportveld inbreuk op waardevol groen'

AMERSFOORT Het sportveld aan de Abraham Kuyperlaan, dat juridisch eigendom is van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO), is tegelijk het speelveld van gehakketak. Zeker nu de school nog steeds op weinig bijval kan rekenen van de gemeente om op dit sportveld het nieuwbouwscenario uit te rollen. „JvO hoort op de Berg, maar niet op het sportveld vinden de mensen die hier wonen."

Arjan Klaver

Deze uitspraak is van Hans Wessels. Hij zet zich al jaren in voor de Werkgroep Hart voor de Berg. Met circa achthonderd steunbetuigers denkt deze werkgroep voldoende ammunitie in huis te hebben om bouwplannen zoals die van het JvO, tegen te houden. „Het antwoord is neen." Wessels cum suis waren dan ook verontrust over de brief die de Onderwijsgroep Amersfoort, mede namens het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium (JvO) laatstelijk had verspreid over de stand van zaken met betrekking tot de renovatie en uitbreiding van het JvO. „De inhoud leidde bij de werkgroep Hart voor de Berg tot verbazing en doet geen recht aan de stand van zaken op dit moment. Immers, de wethouder Onderwijs zegde toe in haar brief van 2 juli 2014 de omwonenden en steunbetuigers te informeren over de uitkomst van het onderzoek!"

,,Uit navraag op 13 juli bij de wethouder Onderwijszaken en de coördinator van het haalbaarheidsonderzoek naar de stand van zaken, blijkt dat de gemeente niet op de hoogte was van het verzonden persbericht en de stellingname van Onderwijsgroep Amersfoort en JvO. Deze direct betrokkenen op het stadhuis zeggen hogelijk verbaasd te zijn over deze berichtgeving. Het haalbaarheidsonderzoek is nog niet afgesloten. Zie het collegebericht hierover op de website van de gemeente van 9 juli. De onderwijsgroep eindigt in haar nieuwsbrief met de opmerking dat zij een

verzoek tot een bouwvergunning voor de omstreden nieuwbouw op het Limviosportveld in zal dienen en dat zij ervan uitgaat medewerking van de gemeente te verkrijgen. Dat lijkt ons zeer twijfelachtig, en in ieder geval prematuur!"

Dat de Werkgroep Hart voor de Berg goed haar huiswerk heeft gedaan, bleek wel uit de berichten die enkele dagen later volgden, zoals een tweede collegebericht aan de gemeenteraad van 16 juli waarin het college aangeeft dat de huidige locatie niet is uitgesloten, dat het persbericht van het JvO voorbarige conclusies weergeeft en 'nieuwbouw op het eigen sportveld een inbreuk is op een waardevol groen deel van de stad.' Tussen JvO en de gemeente is een wig ontstaan. De gemeente wil niet meewerken aan een BTW-voorstel zodat de school een leemte heeft in haar begroting van ruim twee miljoen euro. Na het zomerreces zal dit ongetwijfeld een vervolg krijgen. Rector Van Lent wil kennelijk graag flink de vaart erin houden. Vorig jaar nog schudde de Berg nadat Van Lent stellig beweerde dat 'na vele jaren van overleg is besloten dat in 2015 wordt begonnen met de realisatie van een nieuwe school op ons eigen terrein.' De werkgroep Hart voor de Berg heeft zich volgens Wessels altijd positief opgesteld richting de onderwijsgroep en JvO en ook verklaard mee te willen denken aan oplossingen als aangegeven door B&W. „Kijk, we zijn niet overal tegen, maar op meer beton op de Berg zitten we niet te wachten."

WATERABSORPTIE ,,De afgelopen maanden hebben we met de werkgroep een conceptvisie gemaakt voor het behoud en ontwikkeling van het groen en bosgebied in het rijksbeschermde stadsgezicht Bergkwartier, specifiek het Limviogebied, waarvan het sportveld een integraal onderdeel uitmaakt", vervolgt Wessels. „De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een Amersfoortbrede groenvisie en we willen in dat proces graag meedenken. Het Limviogebied moet een verbinding blijven tussen groendelen als Klein Zwitserland en het gebied rondom het Belgenmonument. Het gebied moet een recreatieve functie vervullen. Een groen park waar mensen kunnen wandelen en kinderen kunnen spelen. Daarnaast heeft het een klimatologische functie. Naast verkoeling denken we aan waterabsorptie en -retentie. Het uiteindelijke plan gaan we binnenkort voorleggen aan de gemeente. Meer beton op dit gebied zien wij hier echt niet gebeuren."