• Wethouder Cees van Eijk.

    Gemeente Amersfoort

Extra geld om Amersfoorters aan werk te helpen

AMERSFOORT De regio Amersfoort krijgt één miljoen uit 'Den Haag' om inwoners aan werk te helpen. Het project heet 'Amersfoort Werk(t) voor Iedereen' en is onderdeel van een landelijke campagne, in gang gezet door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mocht dit goede resultaten opleveren, dan wordt eind volgend jaar nogmaals een miljoen uitgekeerd. Medio 2020 zou dit duidelijk moeten zijn.

Jeroen de Valk

Wethouder Cees van Eijk laat dit weten in een brief aan de gemeenteraad. Nu de economie aantrekt, ontstaat in allerlei sectoren een tekort aan personeel. Tegelijk zijn er nog steeds mensen die niet gemakkelijk een baan kunnen vinden. Hier ligt een nobele taak voor het regionale Werkgeversservicepunt (WSP). Teneinde de campagne en het WSP onder de aandacht te brengen, is de website drastisch vernieuwd en wordt er reclame gemaakt in bushokjes. Op de sociale media verschijnen berichten met de hashtag #wspwerkt.

In Amersfoort is het werkloosheidspercentage 2,7. Minder dan het landelijk gemiddelde: 3,8 procent. Die werkloosheid is in onze regio wel extra groot - van 8 tot 10 procent - onder mensen met een arbeidsbeperking, vijftigplussers en statushouders. Er zijn voorts jongeren en alleenstaande moeders die extra aandacht nodig hebben.

STARTKWALIFICATIE Problematisch zijn de zogenaamde 'niet-uitkeringsgerechtigden' (NUG'ers); zij hebben geen recht op een uitkering en zijn daarmee niet ingeschreven bij de instanties. Het is dan ook niet duidelijk om hoeveel personen het gaat.

De regio Amersfoort kent thans 12.000 officiële werkzoekenden. Slechts een deel daarvan is actief op zoek. Ruim de helft van de bijstandsgerechtigden kampt met lichamelijke of mentale problemen die het vinden van werk belemmeren. Zo ongeveer de helft van alle werkzoekenden beschikt niet over een 'startkwalificatie', ofwel een afgeronde middelbare schoolopleiding.

RESTAURANTKOKS Begin dit jaar waren er in de regio Amersfoort 7000 onvervulde vacatures. Er is vooral een schreeuwend tekort in de techniek, ICT, zorg en welzijn. En, in iets mindere mate, aan leraren in het basisonderwijs, vrachtwagenchauffeurs en restaurantkoks.

Wat gaat het WSP hieraan doen? Werkzoekenden kunnen een 'proefplaatsing' krijgen bij een bedrijf, zodat werkgever en werknemer aan elkaar kunnen wennen. Een bemiddelaar van het WSP begeleidt dit traject en blijft voor beide partijen bereikbaar, mochten zich problemen aandienen. Jongeren met een verstandelijke beperking én gedragsproblemen krijgen intensieve 'jobcoaching'. Die moet hen helpen een baan te vinden en vervolgens te behouden.

LEERBEDRIJF Het WSP werkt met 'targets'. Denk aan het vinden van 'oriëntatieplekken' bij werkgevers, zodat werkzoekenden inzicht krijgen in wat ze kunnen en willen. Het vinden van bedrijven die kunnen meewerken aan een BBL-opleiding. BBL staat voor: 'Beroepsbegeleidende Leerweg'; gedurende de studie ben je in dienst bij een leerbedrijf. Er zijn al 2300 erkende leerbedrijven in de regio.  

Meer stipjes aan de horizon: een netwerk van vierduizend werkgevers die actief contact houden met het WSP. Cursussen waarmee werknemers worden opgeleid tot 'leermeester' van jongeren voor wie scholing minder geschikt is. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen dan alsnog een diploma behalen. Op termijn zouden ook oudere werkzoekenden zo aan een 'praktijkverklaring' kunnen worden geholpen.