Programma Veiligheid 2015-2018 voorgelegd aan gemeenteraad

AMERSFOORT Een veilig en leefbaar Amersfoort voor inwoners en bezoekers, waar inwoners actief aan bijdragen. Dat is de ambitie die het college van burgemeester en wethouders heeft geformuleerd in het Programma Veiligheid 2015-2018 en nu ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad. Amersfoort is in de afgelopen vier jaar veiliger geworden. Er is minder jeugdoverlast, geweld en criminaliteit. Hoewel het aantal woninginbraken in 2012 en 2013 hoog was, daalde het flink in 2014. Ondanks deze positieve resultaten blijft aandacht voor veiligheid en gerichte inzet op een aantal prioriteiten noodzakelijk. Veiligheid is een zaak van zowel de overheid en veiligheidspartners als inwoners.

Persoonsgerichte aanpak

De persoonsgerichte aanpak richt zich op de persoon en zijn gezin met een gerichte mix van straf, zorg en overige interventies. Met de inzet hiervan bij high impact crimes en ernstige overlast en criminaliteit in de woonomgeving en openbare ruimte wordt een langduriger positief effect verwacht.

High impact crimes

Ernstige misdrijven zoals woninginbraak, huiselijk en uitgaansgeweld hebben een grote impact op het slachtoffer. Ervaringen met deze misdrijven ondermijnen het veiligheidsgevoel van het slachtoffer.

Ernstige overlast en criminaliteit

Ernstige overlast en criminaliteit in de woonomgeving kunnen het woongenot, de vrijheid of de veiligheid van bewoners met regelmaat of structureel verstoren. De afgelopen jaren is op het thema overlast in de woonomgeving en openbare ruimte een aanpak ontwikkeld, waarbij de gemeente de regie voert. Hiermee wil de gemeente vinger aan de pols houden bij 'kwetsbare' personen die terugkomen in de wijk en mogelijk voor overlast zorgen.

Vergroten heterdaadkracht met hulp van inwoners

Inwoners zien veel in de directe woonomgeving en ook op verschillende tijdstippen. Door verdachte situaties te melden kunnen zij de politie helpen het aantal heterdaadaanhoudingen te vergroten. Burgernet en de inzet van veiligheidsambassadeurs zijn hier voorbeelden van.

Regulier beleid

De aandacht voor veiligheid richt zich niet alleen op de prioriteiten. De uitvoering van het evenementenbeleid, coffeeshopbeleid, cameratoezicht zijn opgenomen in de reguliere taken. Evenals de wettelijke taken, zoals het toezicht houden en handhaven op de drank- en horecawet, fysieke veiligheid en nazorg voor ex-gedetineerden. Ook op radicalisering wordt een aanpak uitgewerkt.

Vervolg

Het programma Veiligheid 2015-2018 wordt nu aan de gemeenteraad voor besluitvorming voorgelegd.