• Gemeente Amersfoort

Raadslid hekelt zwijgcultuur ambtenaren

AMERSFOORT De geheimhouding van het 'datalek' is strijdig met het Organisatiebesluit dat het gemeentebestuur zelf heeft vastgesteld. Dit laat raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) weten in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Jeroen de Valk

In het Organisatiebesluit 2016 zijn de rechten en plichten van leidinggevenden binnen de ambtenarij vastgelegd. Het ziet er naar uit dat allerlei voorschriften uit het besluit met voeten zijn getreden, zo schrijft Stoelinga. Hij richt zijn pijlen vooral op gemeentesecretaris Herke Elbers. Volgens het besluit dient de gemeentesecretaris de burgemeester en wethouders van alle informatie te voorzien die noodzakelijk is voor hun functioneren.

De rel rond het 'datalek' ontstond toen bleek dat ambtenaren voor wethouder Fleur Imming geheim hadden gehouden dat op 28 januari de gegevens van bijna tweeduizend zorgcliënten waren gemaild naar iemand van buiten het stadhuis. Pas op 7 april werd Imming geïnformeerd.

In zijn schriftelijke vragen aan het college over het datalek suggereert raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) dat er binnen het stadhuis een zwijgcultuur heerst die zorgvuldig in stand wordt gehouden door ambtenaren van de afdelingen Sociale Wijkteams, ICT en Juridische Zaken.

Stoelinga diende zijn vragen in naar aanleiding van het door het college goedgekeurde Organisatiebesluit 2016. Volgens dit besluit wordt de gemeentelijke organisatie geleid door een algemeen directeur/gemeentesecretaris - thans is dat Herke Elbers - en een directeur/eerste loco-secretaris. Zij dienen als een 'eenheid' te functioneren.

Aangezien Elbers al in een vroeg stadium was geïnformeerd over het datalek, vraagt Stoelinga: ,,Heeft ze deze informatie in de periode van 28 januari tot 7 april gedeeld met haar collega-directeur, met wie ze als 'eenheid' dient te opereren?''

Nu duidelijk is dat zeker drie afdelingen bij het geheim houden van het lek betrokken zijn, wil Stoelinga onderzocht hebben 'op welke wijze de directie de samenhang en de coördinatie van het probleem 'datalek' heeft vormgegeven en of de twee directeuren dat samen hebben gedaan'.

Volgens het Organisatiebesluit zorgt de algemeen directeur/gemeentesecretaris ervoor, gevraagd en ongevraagd, dat de wethouders over alle informatie kunnen beschikken die nodig is om hun functie optimaal te kunnen vervullen. Stoelinga: ,,Het is evident dat het achterhouden van informatie over het datalek, om welke reden dan ook, de wethouder heeft belemmerd om haar werk goed te kunnen doen.'' Hij wil dan ook vernemen waarom Elbers niet werd geschorst, in afwachting van de uitslag van een aangekondigd extern onderzoek.

Het organisatiebesluit voorziet ook in een concerncontroller die onafhankelijk kan opereren en toegang heeft tot alle informatie binnen de organisatie. De concerncontroller beschikt bovendien over een 'escalatielijn'; een rechtstreekse lijn met het college bij calamiteiten. ,,Werd deze functionaris op de hoogte gebracht en zo ja, welke stappen zijn er toen wel of niet gezet?''

Uiterlijk 18 mei dient het college op deze vragen te reageren.