SGLA en Beroemde Vrouwen presenteren 'second opinion' Westtangent

AMERSFOORT Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) hebben een second opinion laten uitvoeren door Joep Lax, verkeerskundige van het bureau XTNT, met betrekking tot de verkeersanalyse voor de Westelijke Ontsluiting. Ook hebben zij een andere verkeerskundige gevraagd een beoordeling te geven op de input voor het verkeersmodel 2014 dat gebruikt wordt door de gemeente. Hierbij is wel opgemerkt dat beiden niet het bewonersmodel hebben kunnen beoordelen, omdat de gemeente Amersfoort weigert dit te laten uitrekenen in het nieuwe verkeersmodel 2014. De gebruikte gegevens komen uit de door de gemeente wél verstrekte gegevens.

De conclusies zijn uit de second opinion van Joep Lax zijn als volgt: ,,Door het afstemmen van verkeerslichten op de spoorwegovergang is de file op de DF-laan in noordelijke richting afgenomen en is de doorstroming nu al verbeterd. Met het toenemende gebruik van geavanceerde navigatiesystemen ontvangt een bestuurder in een werkdagspits vier tot vijf in reistijd vergelijkbare routes en hoeft hij niet via de Westelijke Ontsluiting."

,,In de huidige situatie is de reistijd, inclusief oponthoud bij verkeerslichten en bestaande doorstroming volgens routeplanners 4 minuten. In de voorkeursvariant is op het 2600 meter lange traject de reistijd 220 seconden (circa 3,5 minuten). De rijtijdwinst in 2025 met variant 7 zal dus maximaal een halve minuut bedragen. Door aanleg van de voorkeursvariant zal de verdeling over het wegennet niet anders worden dan nu, de groei is afhankelijk van de verkeersgroei in zijn algemeen.

Pas bij een sluitingstijd van 20 minuten per uur gaat de spoorweg een knelpunt worden en zouden aanpassingen noodzakelijk zijn. Op basis van gegevens van Prorail is de verwachte sluitingstijd 12 tot 16 minuten in 2025.

Het antwoord op de vraag of de Westelijke Ontsluiting nodig en wenselijk is, luidt ontkennend. Er is hooguit een kleine capaciteitstoename nodig. De groei van het verkeer zal afvlakken, van uitwijken van verkeer door doorstromingsproblemen is nu maar beperkt sprake. Meer capaciteit aanbieden zal leiden tot aantrekken van verkeer en tot een toename van de overlast voor natuur en leefomgeving."

De vraag of het ook anders kan, wordt ook beantwoord: ,,Ingrijpen zal in de eerste plaats nodig zijn op de Stichtse Rotonde, waar met name de aansluiting van de DF-laan op de rotonde meer capaciteit moet krijgen. Het plaatsen van verkeerslichten is al een eerste verbetering. Een tweede mogelijke verbetering, vooral vanuit oogpunt van veiligheid en dus niet vanwege de doorstroming, is een ongelijkvloerse kruising bij de spoorwegovergang."

Verkeerskundige Lucas Wildervanck MSc. heeft zijn licht laten schijnen over de input van de Tabel invoer sociaaleconomische gegevens naar aanleiding van de verkregen gegevens van het WOB-verzoek. Hij weerlegt een aantal van de verwachte groeifactoren die als input voor de tabel gebruikt zijn.

,,Het inwoneraantal in Amersfoort zou tot 2024 veel harder groeien dan landelijk door het CBS verwacht. De bevolking groeit wel iets, maar dan met name de groep 65-plussers; een groep die over het algemeen juist niet tijdens de spits rijdt.

De groei van het aantal arbeidsplaatsen wordt gesteld op 18 procent in tien jaar. Met de huidige landelijke groei van minder dan 1 procent per jaar is dit groeitempo niet te verwachten. Het is echt pertinent onjuist om van een permanente groei tot 2024 uit te gaan."

Over de ontwikkeling van kantoren en bedrijventerreinen: ,,Momenteel staat 8 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg en de vastgoedwereld gaat er niet vanuit dat die ruimte ooit nog gevuld gaat worden."

Ontwikkeling van winkelgebieden: ,,Het internetwinkelen zal doorgroeien waardoor slechts krimp in het winkelaanbod te verwachten is."

Toename van flexibele werktijden (minder spitsverkeer) is wel te verwachten, maar niet als input meegenomen.

Samenvattend is zijn conclusie dat er voorlopig geen enkele noodzaak is om de Westtangent nu aan te leggen, schrijven beide belangenverenigingen, en dat het heel verstandig zou zijn om de aanleg vooralsnog op te schorten.

Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de SGLA onderschrijven naar eigen zeggen de conclusie van beide verkeerskundigen dat de Westelijke Ontsluiting niet nodig is en vraagt de gemeente derhalve opnieuw om een herbezinning op de gemeentelijke voorkeursvariant en om de bewonersvariant alsnog te laten doorrekenen.