• Raadslid Marijke Jongerman (SP).

    Gemeente Amersfoort

SP: besteed extra geld voor bijstand aan armoedebestrijding

AMERSFOORT Geld dat voor de bijstand is bedoeld, moet daar ook aan worden uitgegeven. Dit betoogde de SP in de Amersfoortse gemeenteraad. De gemeente zou extra bijstandsgeld uit Den Haag te gemakkelijk willen overhevelen naar de pot voor 'algemene middelen'. Raadslid Marijke Jongerman van deze partij sprak in een toelichting bij een amendement (een voorstel tot wijziging) zelfs van 'diefstal uit de armoedepot'.

 

Jeroen de Valk

 

Jongerman schrijft: ,,De gemeente krijgt de komende jaren miljoenen extra bijstandsgeld van het rijk, maar het college besteedt het aan andere zaken zoals het terugdraaien van een OZB-verhoging. Op deze manier speelt het college een omgekeerde Robin Hood, die cadeautjes uitdeelt met geld dat eigenlijk voor de allerarmsten is bedoeld.''

 

De extra miljoenen zijn het gevolg van een andere verdeling van bijstandsgelden. Tot vorig jaar werden de bedragen per gemeente na steekproeven vastgesteld, tegenwoordig aan de hand van gegevens van alle huishoudens. Die gegevens zijn immers digitaal vlot beschikbaar en te vergelijken.

 

VERHOGING Deze andere berekening leidt tot een verhoging: landelijk gezien stijgt het budget in 2017 met 116 miljoen, ten opzichte van 2016. Het totale budget bedraagt een kleine 6000 miljoen. Volgens de Kadernota van de gemeente Amersfoort kan de stad rekenen op enkele miljoenen extra per jaar, oplopend tot 3,2 miljoen in 2021.

 

Jongerman herinnerde het college aan een recente afspraak dat geld uit het 'sociaal domein' ook binnen dat domein dient te worden uitgegeven.Het college schrijft in de Kadernota dat de uitkeringsgelden in de afgelopen jaren juist te krap waren begroot. De gemeente moest toen de tekorten aanvullen met geld uit de post voor algemene middelen.

 

SOCIAAL MINIMUM Jongerman acht dit geen relevant argument. De nieuwe miljoenen, zo vindt zij, kunnen beter worden uitgegeven ten bare van de 'armen'. Het zou in Amersfoort gaan om ongeveer 5500 mensen die leven op een 'sociaal minimum'. Met deze bedragen zou bijvoorbeeld de leeftijdsgrens voor het jeugdsport- en cultuurfonds kunnen worden verhoogd naar 18 jaar. Ook zou de individuele inkomstentoeslag voor mensen die langdurig in armoede verkeren, al moeten ingaan na drie jaar, in plaats van na de huidige drie jaar.

 

Zij verwijst naar een 'schrijnende' rapportage van het Nibud (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). ,,Hieruit blijkt dat met name alleenstaanden en gezinnen met oudere kinderen in Amersfoort in armoede leven en maandelijks een tekort hebben dat wel kan oplopen tot driehonderd euro. Hierbij gaat het niet alleen om mensen in de bijstand, maar ook om werkenden die tot anderhalf keer zoveel als het minimumloon verdienen. Hoe gaat de wethouder aan deze mensen uitleggen dat er nu eindelijk extra geld voor hen beschikbaar is, maar dat dit niet wordt ingezet om hen uit de armoede te halen?''

 

MARATHONVERGADERINGEN Het eerste debat over Jongermans voorstellen verliep kort en wat warrig. Simone Kennedy (CU) en Tyas Bijlholt (D66) spraken van sympathieke voorstellen die echter geld gaan kosten; is het amendement wel realistisch?

 

Jongerman moest nogmaals de bedragen noemen die bij de herverdeling van bijstandsgelden zijn gemoeid; kennelijk waren niet alle raadsleden op de hoogte van de kwestie. Hierbij kan niet onvermeld blijven, dat de gemeenteraad gedurende enkele marathonvergaderingen een groot aantal moties en amendementen moet zien te bespreken. Jongerman herhaalde ook dat het plan volgens haar prima uitvoerbaar is met de genoemde budgetten. Op 27 juni, bij de laatste raadsvergadering voor het reces, worden ook hierover de knopen doorgehakt.