• Zoltan Mathe/ANP/EPA

Spoedopvang 600 asielzoekers nodig

AMERSFOORT Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft maandag medewerking gevraagd aan de gemeente Amersfoort voor spoedopvang van minimaal 600 asielzoekers. Dit schrijft wethouder Bertien Houwing in een bericht aan gemeenteraad.

Het COA heeft Amersfoort laten weten dat de afgelopen dagen een acuut tekort is ontstaan aan noodopvang voor de instroom van asielzoekers. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn leegstaande hallen, (school)gebouwen en verzorgingstehuizen, opvang in kazernes en in noodvoorzieningen op beschikbare locaties. Dit geldt voor de periode tot in ieder geval 1 juli 2016.

LANGERE TERMIJN Ook voor de wat langere termijn van 2 tot 10 jaar ziet het COA de noodzaak om de capaciteit van de reguliere opvang in Amersfoort fors uit te breiden met nog eens 600 plekken. Hierover is de gemeente al langer met het COA in gesprek.

Bij de opvang voor de langere termijn kan volgens Houwing worden gedacht aan uitbreiding voor 300 extra bewoners van het huidige Asielzoekerscentrum (AZC) aan de Barchman Wuytierslaan, maar eventueel ook aan de realisatie van een ander AZC op een andere plek in de stad.

Daarnaast heeft het COA het afgelopen weekend de gemeenten gevraagd zich extra in te zetten voor het bieden van onderdak aan statushouders en zo ruimte te creëren in de reguliere AZC's Het college van Amersfoort wil zich daarom extra inspannen voor uitbreiding van de sociale woningbouw

MOREEL APPÈL Houwing doet in haar brief een moreel appèl op de leden van de gemeenteraad. ,,Het college wil voluit zijn verantwoordelijkheid nemen en zowel voor de (tijdelijke) opvang van asielzoekers als de huisvesting van vluchtelingen extra inspanningen verrichten.

We willen dat niet alleen snel maar ook weloverwogen doen. Omdat het om ingrijpende beslissingen gaat, waarbij afwegingen buiten bestaande kaders aan de orde zijn.

Daarvoor is het commitment en de medewerking van de raad nodig. Temeer omdat het nodig zal zijn bij de keuzes die we willen maken, de gevoelens in de stad onder ogen te zien en te waarderen", aldus Houwing.

Het college wil binnen twee weken een plan van aanpak met de raad uitwerken.