• Twintig steden met een relatief grote moslimgemeenschap ontvangen dit jaar geld voor preventieprojecten.

    Bert Vos

Twee ton voor bestrijding van radicalisering

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort ontvangt dit jaar twee ton van het Rijk voor projecten rond radicalisering als coördinator voor de veiligheidsregio District Oost. Hierbij zijn vijftien gemeenten betrokken. In 2017 ontving de regio al 86.000 euro. De extra subsidie is bedoeld als versterkingsgeld voor kennisuitwisseling tussen de deelnemers aan het project. In het kader van aanpak en preventie van radicalisering en het versterken van de inclusieve samenleving is er ook nog eens gemeentelijke budget vrijgemaakt, meldt woordvoerder Iris Veen. ,,In Amersfoort zetten we in op het voorkomen van het ontstaan van een voedingsbodem voor polarisering en radicalisering door het versterken van de inclusieve samenleving." 

Bert Vos

Met 'inclusieve' doelt de gemeente op een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en tot zijn recht kan komen. ,,Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen", aldus een verklaring van de gemeente. Het versterkingsgeld wordt besteed aan kennisuitwisseling tussen de betrokken gemeenten, trainingen voor professionals ten behoeve van vroeg-signalering en weerbaarheidstrainingen voor jongeren en ouders. In Amersfoort zijn in 2015 en 2016 36 professionals getraind. In 2017 waren dat er 132 en in de buurgemeenten nog eens 120 personen. Het gaat hierbij onder andere om wijkagenten, mensen werkzaam in het jongerenwerk, buurtnetwerk, arbeidsintegratie en de sociale dienst, gebiedsmanagers, maatschappelijk begeleiders, nieuwkomers, wijkteams, medewerkers in het mbo, UWV-personeel, buurtsportcoaches en medewerkers begeleid wonen.

,,Met de twee ton die nu aanvullend is ontvangen, kunnen wij het programma in Amersfoort en in de regio voortzetten. Het versterkingsgeld gecombineerd met het geld dat door de gemeente is vrijgemaakt is voor onze gemeente op dit moment voldoende om ons werk goed te kunnen doen", schrijft Van Veen in antwoord op schriftelijke vragen.

JIHADGANGERS Amersfoort had een plan aangeleverd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat geld beschikbaar stelt om gemeenten, binnen bepaalde voorwaarden, te ondersteunen in hun projecten rond radicalisering. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof zegde de gemeente naar aanleiding van het plan de subsidie toe. Over eventuele geradicaliseerde jongeren, uitreizigers of teruggekeerde jihadgangers in Amersfoort is weinig bekend. Burgemeester Bolsius houdt dit binnenskamers.

Dat is bewust beleid, zegt Van Veen. ,,Met betrekking tot uitspraken van aantallen of omvang van het probleem zijn wij, in afstemming met Rijk, Openbaar Ministerie en politie, terughoudend. Het noemen van cijfers zonder goede duiding is van geringe waarde om de omvang van de problematiek aan te geven.

Vermelding van gedetailleerde informatie daaromtrent brengt bovendien een reëel risico op herleidbaarheid van personen met zich mee. In het verleden is er wel een keer over het uitreizen van een gezin gecommuniceerd omdat in dat geval het vertrek van het gezin een grote impact had op de samenleving."