• Een raadslid: 'Dit zorgdebat gaat alleen over geld.'

    BDU

Zorgrapport: meer zelfredzaamheid, minder specialistische zorg

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort worstelt met de vraag hoe de kosten in de zorg kunnen worden beperkt. De kwestie speelt al een tijdje. Er is in het verleden een tekort opgebouwd en de kosten dreigen nog steeds verder op te lopen. Intussen blijven de budgetten gelijk.

Jeroen de Valk

De coalitie beschikt al over een lijst met uitgangspunten in het 'sociale domein'. De rode draad is: zelfwerkzaamheid. Met andere woorden: burgers worden geacht vooral voor zichzelf en elkaar te zorgen. 'Professionals' worden zo min mogelijk ingezet.

Daar bovenop komen nu de bevindingen van onderzoeksbureau KPMG. Het bureau produceerde een verslag dat handelt over 'autonome groei', sturings- en verantwoordingsinformatie' en uiteraard veel 'strategie', 'innovatie' en 'uitdagingen'. Het rapport werd gepresenteerd in de raadszaal door KPMG-manager Arjan Ogink; daarbij pleitte hij voor het beperken van specialistische hulp.

OMGEVING Met dit alles hoopt de gemeente een jaarlijks miljoenentekort te voorkomen. Over het zelfredzaamheidsbeleid schreef het college: ,,We benutten en versterken de contacten met de omgeving.'' Immers: ,,De omgeving is vaak meer dan bereid om mee te helpen.'' En: ,,De professionele hulp komt nooit in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid van mensen.''

Deze uitgangspunten lijken echter onvoldoende soelaas te bieden, en dus doet het onderzoek er nog een schepje bovenop. Specialistische hulp, zo vindt Ogink, kan worden beperkt als de 'eerste lijn' - neem de wijkteams - meer tijd krijgt voor direct contact met buurtbewoners. Ook leek hij een voorstander van POH's; dat zijn praktijkondersteuners van huisartsen. De POH's kunnen wellicht 'snel en effectief behandelen, wat doorverwijzen niet nodig maakt'.

WACHTLIJSTEN Het onderwerp wordt nog zeker twee keer besproken: één keer met de zorgpartners in de stad, één keer door de politici onder elkaar. Verwacht mag worden, dan daarbij de nodige verschillen van inzicht naar boven zullen komen.

Bij een eerste oriënterende ronde gaf Simone Kennedy (CU) alvast een voorzet: ,,Ik mis iets waar de raad om heeft gevraagd: zorgverleners moeten snel kunnen ingrijpen als hulp nodig is.'' Ogink zag geen probleem: ,,Een zorgverlener die geen kwaliteit levert, doet niet meer mee.'' Kennedy: ,,Ik heb het over de lange wachtlijsten in de zorg. Die worden toch langer als er geen geld meer is om door te verwijzen?'' Ogink: ,,Nee, dit stimuleert juist de creativiteit. Misschien ontdekken professionals dan dat ze minder uren hoeven te steken in een traject.''

GELD Ben Stoelinga (Amersfoort2014) wilde de bevindingen graag eens voorleggen aan de wijkteams. ,,Dit rapport gaat alleen maar over geld. Ik zie hier een spanningsveld tussen de financiën en de kwaliteit van de zorg. Wat doen we als het mis gaat? Zal de gemeente de regie oppakken, of laten we dit op z'n beloop? We moeten dit met alle partners bespreken.''

Anderen - onder wie Bram Leeuwenkamp (GroenLinks) en Marijke Jongerman (SP) - sloten zich bij Stoelinga aan. Jongerman waarschuwde al dat hij met 'een waslijst aan vragen' zal komen. Wethouder Cees van Eijk zag er niet tegenop om te zijner tijd verder in discussie gaan. ,,We moeten de tijd nemen voor dit traject.''