• Koen Suyk

UWV: Groeiend tekort leerkrachten basisonderwijs regio Amersfoort

AMERSFOORT In juni 2017 daalde het aantal lopende WW-uitkeringen in regio Amersfoort met 2,8 procent. In vergelijking met vorig jaar zijn de lopende WW-uitkeringen met 11,3 procent gedaald, meldt uitkeringsinstantie UWV. De daling doet zicht voor in alle sectoren, behalve bij banken en in de metaalindustrie. In het onderwijs daalde het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar tot 251 uitkeringen. In de beroepsgroep leerkrachten basisonderwijs was de daling van het aantal WW-uitkeringen nog sterker. De vooruitzichten voor dit beroep worden steeds beter. De onvervulde vraag loopt vooral vanaf 2018 flink op. Het verwachte personeelstekort van leraren basisonderwijs is in het jaar 2020 voor de regio Amersfoort vergelijkbaar met geheel Nederland.

Eind juni 2017 telde de regio Amersfoort 6.792 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn 196 (-2,8 procent) uitkerin­gen minder dan de maand ervoor en 865 (-11,3 procent) minder dan een jaar geleden. Op landelijk niveau werden er eind juni 2017 372.246 WW-uitkeringen verstrekt. Dit is 3,5 procent minder dan een maand eerder en 15,1 procent minder dan een jaar geleden. Vooral de sectoren landbouw en uitzendbedrijven droegen bij aan de daling van 2,8 procent in juni 2017. De sectoren bouwnijverheid, landbouw en culturele instellingen droegen relatief gezien sterk bij aan de  de daling van 11,3 procent op jaarbasis. Alleen bij banken en in de metaalindustrie steeg het aantal lopende WW-uitkeringen. Op jaarbasis namen de lopende WW-uitkeringen uit de sector onderwijs met 9,7 procent af.

BETERE KANSEN LERAREN Werkzoekenden die als leerkracht basisonderwijs aan de slag willen, hebben steeds betere kansen op het vinden van werk. In juni 2017 werden in de arbeidsmarktregio Amersfoort 57 lopende WW-uitkeringen verstrekt aan werkzoekenden die werk zochten als leerkracht basisonderwijs. Circa vier op de vijf hiervan had als laatste werkgever een onderwijsinstelling. Een jaar eerder waren er nog 67 leerkrachten basisonderwijs met een WW-uitkering. De daling in de regio met 15 procent in één jaar tijd is wat minder sterk dan de landelijk daling van 22 procent. Waarschijnlijk loopt het aantal WW-uitkeringen in de zomermaanden tijdelijk weer op onder invloed van het seizoen. Alle leeftijdsklassen profiteerden van de daling van de lopende WW-uitkeringen, behalve de groep 50 tot 60 jaar en 60 jaar of ouder. Een belangrijk deel van de WW-uitkeringen gaat naar 50-plussers.

De arbeidsmarkt voor het basisonderwijs pakt gunstig uit voor werkzoekenden. De vergrijzing leidt tot een vervangingsvraag. In het basisonderwijs is landelijk een kwart van het onderwijzend personeel 55-plusser. In de gemeente Amersfoort is de vergrijzing minder sterk. Werkgevers in een vergrijsde sector hebben ervaring met ouder personeel en zijn daardoor eerder geneigd oudere sollicitanten aan te nemen. Tussen 2005 en 2015 is er een halvering van de gediplomeerde uitstroom uit opleidingen die opleiden tot leerkracht basisonderwijs. Dit beperkt het aantal concurrenten op de arbeidsmarkt. De vraag naar leerkrachten basisonderwijs wordt in de regio Amersfoort tijdelijk afgeremd door de bevolkingsontwikkeling. Het aantal inwoners in de bassischoolleeftijd (4 tot en met 11 jaar) neemt in deze regio met bijna 900 af in de periode 2015 tot 2020 en blijft naar verwachting ook tot 2024 afnemen. Daarna neemt het aantal inwoners in deze leeftijdscategorie mogelijk weer toe.

TEKORT Uit onderzoek van CentErdata blijkt dat in de regio Eemland het tekort aan leerkrachten basisonderwijs gaat oplopen. Deze zogenaamde onvervulde vraag betreft de vacatures die overblijven wanneer de vraag naar leraren wordt afgezet tegen het verwachte aanbod van leraren in een kalenderjaar. Deze onvervulde vraag loopt vooral vanaf 2018 flink op. In 2020 gaat het al om bijna 70 FTE aan onvervulde vacatures. Uitgedrukt als percentage van de werkgelegenheid is het personeelstekort in de regio Eemland in 2020 vergelijkbaar met het landelijke percentage (4,7 procent).

Overigens hebben ook regio's met een krimpende bevolking in 2020 te maken met een onvervulde vraag. Vanuit de overheid  is er daarom een plan van aanpak voor het lerarentekort opgesteld om de situatie het hoofd te bieden. Het doel daarvan is om de in-, door- en uitstroom van studenten aan de lerarenopleidingen te verhogen en leerkrachten te behouden voor het onderwijs. UWV heeft het beroep

leerkracht basisonderwijs met ingang van juli 2017 ook opgenomen in de lijst van kansberoepen.